➥ გაკვეთილის გეგმა

 


გაკვეთილის გეგმა

პედაგოგი: ქეთევან კალატოზიშვილი
თარიღი: 20.03.2017 წ.
საგანი: რუსული ენა
სწავლების საფეხური / კლასი: დაწყებითი / 6 კლასი
მოსწავლეთა რაოდენობა: 24
სსსმ მოსწავლე: კლასში არ არიან სსსმ მასწავლეები

თემა: თავი № 7. Город. Чтение-Письмо Мари к Антону. М/К - им.прилаг. + им.сущ. (согласование в роде, числе, падеже) в Р.п.

სასწავლო მიზანი: გაკვეთილის მიზანია მოსწავლეებმა პირველ რიგში ისწავლონ უცხო ტერმინები. ლექსიკური მარაგის შევსების შემდეგ გაიაზრონ წაკითხული ტექსტი და იმსჯელონ მის გარშემო. გრამატიკული კონსტრუქციების (М/К - Имя прилагательное в им.п. + имя существительное в родительном падеже) გაანალიზების და გააზრების შედეგად მოსწავლეებმა უნდა კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნონ ენობრივი მექანიზმები, შეადარონ მშობლიური ენის გრამატიკულ მოვლენებს და შემდგომში გამოიყენონ პრაქტიკაში. მოსწავლეებს ამ თემიდან გამომდინარე უვითარდებათ კვლევა-ძიების უნარი და მოსწავლეებს შეეძლებათ ჩაერთონ მარტივ ინტერაქციაში.

ესგ: უცხ.დ.VI. 6.(2, 4) – მოსწავლეს შეუძლია ახსნა-განმარტებითი ხასიათის    
                                        ტექსტების წაკითხვა და გაგება.

 • მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად უკითხავს თანაკლასელებს სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
 • ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას.

უცხ.დ.VI. 7.(1–4) – მოსწავლეს შეუძლია შემეცნებითი ხასიათის ილუსტრირებული 
                                 ტექსტების წაკითხვა და გაგება.

 • ეძებს და პოულობს, რომელ რუბრიკას, ქვესათაურს უკავშირდება ილუსტრაცია, წარწერა; 
 • ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის ინფორმაცია; ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;

უცხ.დ.VI. 8.(1–3) – მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის 
                                 ელემენტარული უნარ- ჩვევა.

 • თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;
 • მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად უკითხავს თანაკლასელებს სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
 • ცდილობს, დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების წარმოთქმის დროს;

უცხ.დ.VI. 9.(2) – მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის მარტივი ტექსტის 
                             სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

 • ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს (მოკითხვის);

უცხ.დ.VI. 10.(2) – მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გაგების გასაადვილებლად 
                               მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

 • ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით მშობლიურ ენაზე გამოთქვამს ვარაუდებს ტექსტის შინაარსის შესახებ;

უცხ.დ.VI. 23.(1-3) – მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკულ მოვლენებში გასარკვევად 
                                  სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

 • კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
 • იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს; ადარებს ერთმანეთს უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ მოვლენებს;
 • იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს.


გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგი: გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ, რომ რუსულ ენაში ზედსართავის სახელი ყოველთვის შეესამაბება არსებით სახელს რომელსაც განსაზღვრავს (რიცხვში, სქესში და ბრუნვაში).მოსწავლეები გაეცნობიან და შეისწავლიან სათანადო სქემების მიხედვით ნათესავობითი ბრუნვის სამივე სქესის დაბოლოებებს, ასევე დააკვირდებიან მაგარი და რბილი ძირის დაბოლოებების შეცვლას. ამის შედეგად უნდა შეძლონ ამ კონსტრუქციების წინადადებაში ამოცნობა და გამოყენება დადებითი წინადადების და უარყოფით ფორმაში გადაყვანა.

შეფასების ტიპები და მეთოდები: გამოყენებული იქნება მიმდინარე განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება: ქულები, შექება, კომენტარი. მოსწავლეთა შეფასებისას დაკვირვების ობიექტი იქნება ზეპირი და წერითი სამუშაო. (შეფასების სქემა). მოსწავლეთა წარმატებას დავადგენ მათი ორგანიზებულობის და ჩართულობის მიხედვით.აქტივობა

მეთოდი
კლასის ორგანიზების ფორმა

სასწავლო რესურსები

დრო
თითოეული აქტივობის ბოლოს მისაღწევი შედეგი
1
საორგანიზაციო.საერთო საკლასო
საკლასო  ჟურნალი
5 წთ.
გაკვეთილის მიზანის და გეგმის გაცნობა
2
გამოწვევა (შესავალი)
მასწავლებელი აჩვენებს წერილს და სურათებს შემდედ კი
სვამს კითხვას არსებული ცოდნის გასააქტიურებლად.

გონებრივი იერიში

საერთო საკლასო

დაფა,ცარცი, თვალსაჩინოება: კონვერტი, ფოტოსურათები.

5 წთ.
ოსწავლეები გაიხსენებენ რა იციან 
წერილის დაწერის
შესახებ, გაეცნობიან ახალ ლექსიკას. 
მოიძიებემ შესაბამის  ფრაზას წერილიდან , რომლებიც აღწერენ  ილუსტრაცია–ფოტოსურათებს და  ვდააკვირდებიან  გრამატიკულ ცვლილებებს  , თუ როგორ შეიცვალა ზედსართავის დაბოლოება.

3
სიღრმესიული წვდომა (მასალის მიწოდება)
მასწავლებელი მოსწავლეთა ჩართულობით ხსნის ახალ მასალას, მოსწავლეები აქტიურად სვამენ ახალი მასალის ირგვლივ კითხვებს საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე

აქტიური ლექცია,
პრაქტიკული მუშაობა
საერთო საკლასო, ინდივიდუალური
სახელმძღვანელო, დაფა, გრამატიკული სქემები.

20წთ.
გაკვეთილის ბოლოს
მოსწავლეებს
ეცოდინებათ. რომ რუსულ ენაში
ზედსართავის სახელი ყოველთვის შეესაბამება არსებიით სახელს რომელსაც განსაზღვრავს (რიცხვში, სქესში და ბრუნვასი).
მოსწავლეები 
გაეცნობიან და შეისწავლიან სათანადო სქემების მიხედვით ნათესავობითი ბრუნვის სამივე სქესის დაბოლოებებს
(Род. падеж)
ასევე დააკვირდებიან მაგარი და რბილი ძირის დაბოლოებების შეცვლას.4
რეფლექსია: თემის შეჯამება,  დასკვნები და შეფასებები

არგუმენტირებული მსჯელობა
საერთო საკლასო, ინდივიდუა
ლური– – – – – – – – – –
10წთ.
მოსწავლეები  ამთლიანებენ არსებულ და ახლად მიღებულ ცოდნას.მოსწავლეები სიღრმისეულად გაიაზრებენ შესწავლილ თემას.
მოსწავლეები შეაფასებენ მიღებული ინფორმაციის
მნიშვნელოვნებას.


5
საშინაო დავალების მიცემა, კომენტირება

მინი ლექცია
საერთო საკლასო
სამუშაო რვეული რუსულ ენაში. დავ.№4 გვ.36:
სახელმძღვანელო.

5 წთ.

М/К – имя прилагательное + имя существительное
(именительный падеж ---› родительный падеж)
Окончание им. прилаг. в им.падеже
Окончание им. сущ. в им.падеже

Мужской род – единственное число
Окончание им. прилаг. в род.падеже
Окончание им. сущ.
в род.падеже
-ой
родной город
родного города


-ь□
оперный театр
оперного театра
-ого
-ый
-й□
синий  автобус
синего автобуса

высокий юноша
высокого юноши


-ий
летний день
летнего дня
-его


любимый дядя
любимого дяди

Окончание им. прилаг. в им.падеже
Окончание им. сущ. в им.падеже

Средний род – единственное число
Окончание им. прилаг. в род.падеже
Окончание им. сущ.
в род.падеже

-ое

родное село
родного села


яркое солнце
яркого солнца
-ого

-ее
высокое здание
высокого здания


летнее утро
летнего утра
синее море
синего моря
-его


све´жее молоко
све´жего молока


Окончание им. прилаг. в им.падеже
Окончание им. сущ. в им.падеже

Женский род – единственное число
Окончание им. прилаг. в род.падеже
Окончание им. сущ.
в род.падеже

-ая

красивая улица
красивой улицы


родная деревня
родной деревни
-ой

-яя
красная юбка
красной юбки


-ь□
летняя погода
летней погодыбольша´я гора
большо´й горы
-ейМла´дшая сестра
мла´дшей сестрыრესურსები - სურათები გაკვეთილის თემაზე "Письмо Мари к Антону".
Комментариев нет:

Отправить комментарий