➥ სასწავლო წლის კალენდარი


სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად.
მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.

სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია.
II – XI კლასებისთვის – სულ 176 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 75 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 101 სასწავლო დღე).;

I - კლასისთვის სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 25 მაისს. - (I სემესტრი - 75 დღე, II სემესტრი - 86 დღე. სულ 161 სასწავლო დღე).

XII კლასებისთვის სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 18 მაისს. - - (I სემესტრი - 75 დღე, II სემესტრი - 81 დღე. სულ 156 სასწავლო დღე).

I სემესტრი იწყება 2017 წლის 15 სექტემბერს და სრულდება 2017 წლის 29 დეკემბერს,

II სემესტრი იწყება:

ა) II – XI კლასებისთვის – 2018 წლის 15 იანვარს და მთავრდება 2017 წლის 15 ივნისს;

ბ) I კლასებისთვის – 2018 წლის 15 იანვარს და მთავრდება 2018 წლის 25 მაისს;

გ) XII კლასებისთვის – 2018 წლის 15 იანვარს და მთავრდება 2017 წლის 18 მაისს;

2017-2018 სასწავლო წელს სწავლის ხანგრძლივობა მოიცავს:


II – XI კლასებისთვის 36 კვირას;

I კლასებისთვის 33 კვირას;

XII კლასებისათვის 32 კვირას.
I სემესტრი - 75 სასწავლო დღე
  • სექტემბერი - 11 სასწავლო დღე
  • ოქტობბერი - 22 სასწავლო დღე
  • ნოემბერი - 21 სასწავლო დღე
  • დეკემბერი - 21 სასწავლო დღე


II სემესტრი - 101 სასწავლო დღე
  • იანვარი - 12 სასწავლო დღე
  • თებერვალი - 20 სასწავლო დღე
  • მარტი - 17 სასწავლო დღე
  • აპრილი - 19 სასწავლო დღე
  • მაისი - 22 სასწავლო დღე
  • ივნისი - 11 სასწავლო დღე

სულ - 176 სასწავლო დღე
ზამთრის არდადეგები იწყება 2017 წლის 30 დეკემბრიდან და გრძელდება 2018 წლის 14 იანვრის ჩათვლით.

საგაზაფხულო არდადეგები იწყება 2018 წლის 8 მარტიდან და მთავრდება 2018 წლის 14 მართს.

სააღდგომო არდადეგები იწყება 2018 წლის 6 აპრილიდან და მთავრდება 2018 წლის 9 აპრილს.

უქმე დღეებია:


23 ნოემბერი – გიორგობა;

19 იანვარი – ნათლისღება;

9 აპრილი – საქ. დამოუკიდებლობის აღდგენის და სამშობლოსათვის დაღუპულთა ხსოვნის დღე ;

9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

12 მაისი – ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე;

26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.

თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი "მწიგნობართუხუცესი"


დააწკაპუნეთ და გადიდდება


სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად.
მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.

სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია.

I სემესტრი იწყება 2016 წლის 15 სექტემბერს და მთავრდება 2016 წლის 29 დეკემბერს,

II სემესტრი იწყება:

ა) II – XI კლასებისთვის – 2017 წლის 16 იანვარს და მთავრდება 2017 წლის 16 ივნისს;

ბ) I კლასებისთვის – 2017 წლის 16 იანვარს და მთავრდება 2017 წლის 25 მაისს;

გ) XII კლასებისთვის – 2016 წლის 16 იანვარს და მთავრდება 2017 წლის 19 მაისს;

2016-2017 სასწავლო წელს სწავლის ხანგრძლივობა მოიცავს:


I – XI კლასებისთვის 36 კვირას;

XII კლასებისათვის 32 კვირას.

I სემესტრი - 74 სასწავლო დღე

სექტემბერი - 12 სასწავლო დღე
ოქტობბერი - 20 სასწავლო დღე
ნოემბერი - 21 სასწავლო დღე
დეკემბერი - 21 სასწავლო დღე


II სემესტრი - 97 სასწავლო დღე

იანვარი - 11 სასწავლო დღე
თებერვალი - 20 სასწავლო დღე
მარტი - 16 სასწავლო დღე
აპრილი - 18 სასწავლო დღე
მაისი - 20 სასწავლო დღე
ივნისი - 12 სასწავლო დღე

სულ - 171 სასწავლო დღე

ზამთრის არდადეგები იწყება 30 დეკემბრიდან და გრძელდება 15 იანვრის ჩათვლით.

საგაზაფხულო არდადეგები იწყება 2017 წლის 8 მარტიდან და მთავრდება 2017 წლის 15 მართს.“.

სააღდგომო არდადეგები იწყება 2017 წლის 14 აპრილიდან და მთავრდება 2017 წლის 17 აპრილს:


უქმე დღეებია:

14 ოქტომბერი – სვეტიცხოვლობა;

23 ნოემბერი – გიორგობა;

19 იანვარი – ნათლისღება;

3 მარტი – დედის დღე;

8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე;

9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

12 მაისი – ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე;

26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.

თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი "მწიგნობართუხუცესი"
*****
მინისტრის ბრძანება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება №176/ნ
2016 წლის 30 დეკემბერი
ქ. თბილისი

„საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის №84/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1

„საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის №84/ნ ბრძანებაში (ვებგვერდი, №114, 09/09/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების:

1. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო წლის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 15 სექტემბერი, ხოლო დასრულების თარიღად - 15 ივნისი. იმ შემთხვევაში, თუ 15 სექტემბერი ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, სასწავლო წელი დაიწყოს 15 სექტემბრის შემდგომ პირველ სამუშაო დღეს, ხოლო თუ 15 ივნისი ემთხვევა დასვენების დღეს, სასწავლო წლის დასრულების თარიღად განისაზღვროს 15 ივნისის წინა პარასკევი.“.

2. მე-3-მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველი კლასის მოსწავლეებისათვის სასწავლო წელი დასრულდეს 27 მაისს, ხოლო დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის 20 მაისს. თუ აღნიშნული თარიღები ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, სასწავლო წელი პირველი კლასის მოსწავლეებისათვის დასრულდეს 27 მაისამდე ბოლო სამუშაო დღეს, ხოლო დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის 20 მაისამდე ბოლო სამუშაო დღეს.

4. ზამთრის არდადეგები განისაზღვროს 30 დეკემბერიდან 15 იანვრამდე.

5. საგაზაფხულო არდადეგები განისაზღვროს 8 მარტიდან 15 მარტამდე.“.

3. მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 პუნქტი:

„51) ზაფხულის არდადეგები განისაზღვროს 15 ივნისიდან 15 სექტემბრამდე.“.

მუხლი 2

ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
ალექსანდრე ჯეჯელავა

67c84dab6e2e (5x5, 1Kb)rf.pngოფიციალური უქმე დღეები საქართველოში


1 და 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;

7 იანვარი – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის დღე;

19 იანვარი – ნათლისღება – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე;

3 მარტი – დედის დღე;

8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე;

9 აპრილი – საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;

სააღდგომო დღეები – დიდი პარასკევი, დიდი შაბათი, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე; მიცვალებულთა მოხსენიების დღე – აღდგომის მეორე დღე, ორშაბათი (თარიღები გარდამავალია);

9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

12 მაისი – საქართველოს ეკლესიის, როგორც სამოციქულო საყდრის, დამაარსებლის – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;

26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;

28 აგვისტო – ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღე (მარიამობა);

14 ოქტომბერი – მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე;

23 ნოემბერი – გიორგობის დღე;


ოფიციალურ უქმე დღეებს საქართველოში 12 აგვისტოც დაემატება.

წყაროКомментариев нет:

Отправить комментарий