➥ შეფასების რუბრიკები


ზეპირი და კითხვითი საკლასო აქტივობები

ფასდება  შემდეგი უნარები:

 •   მოსმენის უნარ-ჩვევა (იხ. ესგ-ის სტანდარტი მოსმენა )
 •   კითხვის უნარ-ჩვევა (იხ. ესგ-ის სტანდარტი კითხვა )
 •  ზეპირმეტყველების უნარ-ჩვევა (იხ. ესგ-ის სტანდარტი ლაპარაკი)
 • გამოთქმა
 •  გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა
 •   თვითშეფასება , თანაშეფასება   და სხვა.


უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

 • უცნობი სიტყვების ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით
 • მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის შინაარსიდან გამომდინარე სწორი პასუხის შემოხაზვით
 •   ტექსტზე მუშაობა ლექსიკონის დახმარებით
 •   არეული აბზაცები/დიალოგის დალაგება
 •  ტექსტის/აბზაცის დასათაურება
 • არეულად მოცემული სიტყვების ნაკლულ ტექსტში ჩასმა
 •   სიმულაციური სიტუაციის გათამაშება
 • კითხვების დასმა
 • პასუხების გაცემა
 •  ამბის მოყოლა
 • გრამატიკული კონსტრუქციების და ფორმების ამოცნობა
 • სინონიმური/ანტონიმური წყვილების დაკავშირება
 • მცდარი გრამატიკული ფორმების ამოცნობა
 •  თვითშეფასების სქემების შევსება და სხვა მრავალი.საკლასო წერის აქტივობები
ფასდება შემდეგი უნარები:

 • წერითი მეტყველების უნარ-ჩვევა (იხ. ესგ-ის სტანდარტი წერა )
 • გრამატიკული, ლექსიკური და ორთოგრაფიული უნარ-ჩვევა
 • თვითშეფასება, თანაშეფასებაუნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით: • სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შეფგენა (მისალოცი ბარათი, მოსაწვევი, კულინარული რეცეპტი, მოგონება,..)
 • პროექტის შექმნა (მაგ. სარეკლამო აფიშა)
 • წინანდადებაში/ტექსტში მეტყველების ნაწილის შესაბამისი ფორმით ჩასმა, წინადადებების/ტექსტების ტრასფორმირება (მაგ. აწმყოდან - მომავალში, მამრობითიდან - მდედრობითში, მხოლობითდან - მრავლობითში,თხრობითი კილოდან - ბრძანებითში,.. ), ნაკლულ ტექსტში წინდებულების ჩასმა
 • სიტყვების წარმოება პრეფიქს/სუფიქსებით
 • წინადადების დასრულება, კითხვებზე პასუხის გაცემა
 • პასუხების მიხედვით კითხვების დასმა და სხვა მრავალი.       


საშინაო დავალება


ფასდება შემდეგი უნარებით:

 • შესრულებული დავალების ხარისხი
 • დავალებათა შესრულების სისტემურობა2 комментария: