среда, 17 мая 2017 г.

ზმნები წარსულ დროში - глаголы прошедшего времени.

Упражнение: Поставьте данные в скобках глаголы в форму прошедшего времени /ფრჩხილებში მოცემული ზმნები გადაიყვანეთ წარსულ დროში:

1) Девушка внимательно (просматривать) газеты и (искать) нужную информацию./გოგონა ყურადღებით ათვალიერებდა გაზეთებს და ეძებდა საჭირო ინფორმაციას.

2) Мой сосед (угостить) детей конфетами и (получить) от этого удовольствие. /ჩემი მეზობელი კამფეტებით გაუმასპინძლდა ბავშვებს და ამით სიამოვნება მიიღო.

3) Маленький сорванец с шумом (распахивать) все двери и (заглядывать) во все комнаты. /პატარა ცელქი ხმაურით აღებდა ყველა კარს და ყველა ოთახში იჭყიტებოდა.

4) Поезд (приближаться) к станции, поэтому пассажиры (подойти) к платформе./ მატარებელი სადგურს უახლოვდებოდა, ამიტომ მგზავრები ბაქანთან მივიდნენ.

5) Дети с шумом (выйти) из поезда и (остановиться) около кассы./ბავშვები ხმაურით გამოვიდნენ მატარებლიდან და სალაროსთან გაჩერდნენ.

6) Прозрачная занавеска (закрывать) вид за окном./გამჭვირვალე ფარდა ფარავდა ხედს ფანჯრის მიღმა.

7) Предложение нашего партнёра (заинтересовать) директорат./ ჩვენი პარტნიორის წინადადებამ დააინტერესა დირექტორატი.

8) Улыбка сразу (озарить) лицо строгого доктора. /ღიმილმა ერთბაშად გაასხივოსნა მკაცრი ექიმის სახე.

9) Когда одна передача (закончиться), (начаться) другая, и соседи не (успеть) сыграть в шахматы. / როცა ერთი გადაცემა დამთავრდა, მეორე დაიწყო, და მეზობლებმა ვერ მოასწრეს ჭადრაკის თამაში.

10) Хотя актриса (улыбаться), её глаза (говорить) о глубокой печали. / თუმცა მსახობი იღიმებოდა, მისი თვალები ღრმა სევდაზე მეტყველებდნენ.

11) По щекам ребёнка (литься) слёзы, а ушибленная нога сильно (болеть)./ბავშვის ლოყებზე ცრემლები მოწანწკარებდნენ, ნატკენი ფეხი კი ძლიერ ტკიოდა.

12) Продавец (закончить) работу и (закрыть) магазин. /გამყიდველმა სამუშაო დაასრულა და მაღაზია დახურა.

13) Красивые платья (притягивать) взгляды женщин. /ლამაზი კაბები იპყრობენ ქალბატონების მზერას.

14) Воспоминание (нахлынуть) на меня и (заставить) задуматься. /მოგონება შემომაწვა და მაიძულა დავფიქრებულიყავი.

15) Этот роман (повествовать) о том, как богатая женщина (открывать) в своём имении бесплатные школы и больницы. /ეს რომანი მოგვითხრობდა იმის შესახებ, როგორ ხსნიდა მდიდარი ქალი თავის მამულში უფასო სკოლებს და საავადმყოფოებს.

16) Мясо (вариться) довольно долго, зато (получиться) очень вкусным. /ხორცი საკმაოდ დიდხანს იხარშებოდა, სამაგიეროდ ძალიან გემრიელი გამოვიდა.

17) Посетители кафе (обратить) внимание на многообразие блюд. /კაფეს სტუმრებმა ყურადღება მიაქციეს კერძების მრავალფეროვნებას.

18) Собор Дуомо (поразить) посетителей своей красотой. /დუომოს ტაძარმა გააოგნა დამთვალიერებლები თავისი სილამაზით.

19) Красивое одеяние очень (подходить) стройной девушке и (подчёркивать) все её достоинства. /ლამაზი სამოსი ძალიან უხდებოდა ტანწერწეტა გოგონას და ხაზს უსვამდა ყველა მის ღირსებას.

20) Его поведение (возмущать) присутствующих./მისი ქცევა აღაშფოთება იქ მყოფებს.

21) Мои друзья всегда (раздавать) умные советы и (делать) справедливые замечания./ ჩემი მეგობრები ყოველთვის ჭკვიანურ რჩევებს არიგებდნენ და სამართლიან შენიშვნებს იძლეოდნენ.

22) Кухарка быстро (резать) лук и (жарить) его на сковороде. /მზარეული სწრაფად ჭრიდა ხახვს და მას ტაფაზე წვავდა.

23) Глаза у меня (заблестеть), когда стройный молодой человек (войти) в зал. / მე თვალები ამიციმციმდნენ, როცა გამხდარი ახალგაზრდა კაცი დარბაზში შემოვიდა.

24) Настольная лампа (распространять) по всей комнате мягкий свет. /მაგიდის სანათური რბილ შუქს ჰფენდა მთელ ოთახს.

25)Приятель очень (помочь) нашей семье тем, что в трудный момент (принести) большую сумму денег моей матери./ მეგობარი ძალიან დაეხმარა ჩვენს ოჯახს იმით, რომ რთულ მომენტში დიდი ფულადი თანხა მიუტანა დედაჩემს.


Источник-წყაროНик ქეთი მასწავლებელი зарегистрированКомментариев нет:

Отправить комментарий