воскресенье, 9 июля 2017 г.

ბლოგის რუკა

Тег MARQUEE 0_7402a_58c1dc69_M.gif

 

ჩემ შესახებ0_df2e6_16290c8d_XL.png

დიპლომი, სერტიფიკატები და ცნობები0_df2e6_16290c8d_XL.png

სამოტივაციო წერილი0_df2e6_16290c8d_XL.png

ბიოგრაფიული მონაცემები და დოკუმენტები Черновик0_df2e6_16290c8d_XL.png

ჩემი ბლოგები და ვებ გვერდები0_df2e6_16290c8d_XL.png

განათლების უფლება0_df2e6_16290c8d_XL.png

სადამრიგებლო-სააღმზრდელო პროგრამა0_df2e6_16290c8d_XL.png

ბავშვის უფლებათა კონვენცია0_df2e6_16290c8d_XL.png

ჩემი სადამრიგებლო კლასი0_df2e6_16290c8d_XL.png

ჩემი სადამრიგებლო კლასი 2007 - 2015 სასწ.წ.0_df2e6_16290c8d_XL.png

კოლეგებთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა.0_df2e6_16290c8d_XL.png

გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოები-რუსული ენა0_df2e6_16290c8d_XL.png

2016-2017 სასწავლო წლის კალენდარი0_df2e6_16290c8d_XL.png

სასწავლო გეგმა მეორე უცხოურ ენაში0_df2e6_16290c8d_XL.png

სახელმძღვანელოები / 2016-2017 სასწავლო წელი /0_df2e6_16290c8d_XL.png

შეფასების რუბრიკები0_df2e6_16290c8d_XL.png

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ნიმუში Черновик0_df2e6_16290c8d_XL.png

თემატური გეგმის ნიმუშები Черновик0_df2e6_16290c8d_XL.png

მოსწავლეების შემოქმედება Черновик0_df2e6_16290c8d_XL.png

რესურსები მოსწავლეებისთვის0_df2e6_16290c8d_XL.png

ჩემი პრეზენტაციები0_df2e6_16290c8d_XL.png

ტესტები და შემაჯამებელი სამუშოები0_df2e6_16290c8d_XL.png

განხორციელებული კვლევა და პროექტები Черновик0_df2e6_16290c8d_XL.png

ჩემი სკოლა Черновик0_df2e6_16290c8d_XL.png


 


Комментариев нет:

Отправить комментарий